Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode spoločnosti EMMAN s.r.o.

  1. Vymedzenie pojmov
  2. Všetko o objednávke
  3. Dodacie podmienky
  4. Spôsob úhrady
  5. Storno objednávky
  6. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu
  7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 

A. VYMEDZENIE POJMOV:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu na adrese www.delicias.sk.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou EMMAN s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorú spolu zákazník a spoločnosť EMMAN s.r.o. uzatvárajú pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.delicias.sk. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti.

Predávajúcim /prevádzkovateľom, dodávateľom tovaru a služieb  internetovej predajne na internetovej adrese www.delicias.sk (ďalej ako „internetová predajňa DELICIAS“) je spoločnosť EMMAN s.r.o. (ďalej ako „predávajúci“).

 

Základné údaje 

EMMAN s.r.o.  – Polianka 198, 907 01  Myjava, IČO: 45712441, DIČ: 2023093358     

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom v Trenčíne oddiel: sro, vložka číslo: 23436/R.        

Bankové spojenie: SK1011110000001101707018 (UniCreditBank)

Poštová adresa pre doručovanie: Polianka 198, 907 01  Myjava                                                                                                                                            

E-mail: info@delicias.sk , Telefón: +421 0949 786 973

Orgán dozoru:  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

 

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb. Je uzatvorená oznámením predávajúceho spotrebiteľovi o prijatí a potvrdení jeho objednávky.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

Dopravca je prepravná spoločnosť ako napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.

Ceny – Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH a je platná v momente prijatia objednávky.  Tovar vám bude dodaný v platnej cene.

Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do odvolania alebo vypredania zásob tohto tovaru. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru. Pokiaľ si objednáte väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou ako sú naše zásoby na sklade, máme právo ponúknuť Vám rovnaký tovar v bežne platnej cene alebo iný, podobný tovar. Takúto ponuku máte právo odmietnuť. Vyhradzujeme si právo upravovať uvedené ceny. O cenách Vás informujeme na našej internetovej stránke.

Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky a končí okamihom prevzatia tovaru a zaplatením za tovar.

Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim ďalej len "Zmluvné strany" záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.
 

B. OBJEDNÁVKA
1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar a služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom na zákazníkom uvedenú  e-mailovú adresu. Tento e-mail je zároveň potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.
4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
5. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne EMMAN s.r.o. sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.
6. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne  EMMAN s.r.o. dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle článku F – Ochrana osobných údajov.
7. Ceny, zľavy a platnosť ponuky. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na www.delicias.sk, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny v internetovej predajni EMMAN s.r.o. sú konečné vrátane DPH. Akcie uvedené na tejto web stránke platia do skončenia akcie alebo vypredania zásob.                                                                                                                                                                                                                                         8. Storno objednávky - objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktného údaju.
9. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky zákazníka a to v prípade, že objednaný tovar nie je skladom. V tomto prípade bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru. V prípade nemožnosti dodať zákazníkovi tovar, predávajúci zákazníka o tejto skutočnosti neodkladne informuje a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení, do 15 dní zákazníkovi vráti ním zaplatenú cenu za tovar.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník.
 

 
C. DODACIE PODMIENKY
1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.
2. Objednaný tovar Vám bude dodaný podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností v čo najkratšom čase, spravidla do 2-5 dni od pripísania ceny za tovar na náš účet v prípade online platby internetovým bankovníctvom  alebo kartou, v prípade platby na dobierku do 2 dní od prijatia a potvrdenia objednávky – ak je tovar skladom.  Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho e-mailovej adrese. Ak objednaný tovar nie je na sklade, skontaktujeme sa s Vami prostredníctvom emailu alebo telefonicky a dohodneme ďalší postup. Zákazník má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom sú zákazníci informovaní pri zadávaní objednávky.
Všetky objednávky zadané a zaplatené pred 12:00 hod. v pracovných dňoch, ak je tovar skladom, budú expedované v ten istý deň.
4. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GEIS. Cena balíka na území SR je 4,20 EUR s DPH.
5. Pri platbe vopred - platobnou kartou alebo internetovým bankovníctvom  neplatíte kuriérovi žiadnu sumu (uhrádzate sumu tovaru a prepravné naraz).
6. V deň doručenia bude prepravná spoločnosť Kupujúceho kontaktovať a dohodne sa s ním presnejšiu dobu a miesto doručenia. Ak prepravná spoločnosť Kupujúceho aj tak nezastihne na adrese, zásielka bude doručovaná znovu nasledujúci pracovný deň.

Cena za prepravu: všetky objednávky budú odosielané za jednotnú sumu a to 4,20 € s DPH. Pokiaľ Vaša objednávka presiahne 50 €, dopravu máte ZADARMO. Cena za dobierku je 1€ .

Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia

Prevzatie zásielky – Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.

V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za Vašej prítomnosti záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschovajte. Ak zásielku neprevezmete, kontaktuje nás prosím a následne sa dohodneme o spôsobe vybavenia reklamácie.

V prípade, že po prevzatí zistíte chybnú zásielku (chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru alebo dodávka iného tovaru ako bol objednaný ), prosíme o kontaktovanie.  Následne budeme situáciu riešiť podľa ustanovení o reklamácii.

Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.

Ak tovar nepreberiete na mieste, teda na adrese, ktorú ste uviedli pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietnete od dopravcu prevziať tovar, preberáte zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude z našej strany uznaná a môžeme si voči Vám uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

 

D. SPÔSOB ÚHRADY

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

1. Dobierkou – kúpnu cenu uhradí zákazník doručovateľskej službe GEIS pri prevzatí tovaru. Ako doklad o úhrade Vám slúži potvrdenie od dopravcu.
2. Kartou  online – Rýchla a bezpečná úhrada. Potrebujete kartu, ktorá umožňuje platby na internete (v prípade pochybností sa informujte u vašej banky). Po dokončení objednávky sa Vám zobrazí tlačidlo "Zaplatiť", vyberiete platbu kartou a budete presmerovaní na platobnú bránu 24-Pay, kde budete vyzvaní k úhrade. Platobné údaje zadávate priamo v platobnej aplikácii na strane poskytovateľa, prenos dát z vašeho počítača je zabezpečený šifrovacím algoritmom. 
3. Online platba cez internetové bankovníctvo – Rychlá a bezpečná úhrada. Po dokončení objednávky budete presmerovaný do internet bankingu banky, ktorú ste si zvolili. Všetky informácie ako číslo účtu, suma, VS budú predvyplnené, stačí sa prihlásiť a potvrdiť platbu. Hneď ako prijmeme potvrdenie o úhrade, tovar vyexpedujeme. 

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

 

E. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

F. STORNO OBJEDNÁVKY
1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku (e-mailom alebo telefonicky).
2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

 

G. PRÁVO  SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DôVODU A POUČENIA SPOTREBITEĽA
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou –  originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od zmluvy, ktorý je potrebné doručiť nám na adresu Emman s.r.o., Polianka 198, 907 01  Myjava.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar a služby, ktorý sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a) až 1)zákona č.102/2014 Z.z. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani nijak poškodený. Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane pôvodného balenia. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. O výške zníženia hodnoty tovaru jeho používaním Kupujúcim rozhodne Predávajúci po podrobnom preskúmaní vráteného tovaru. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.


H. ZMLUVNÁ POKUTA
1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. I. bod 2. písm. a.
2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

 

I. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.  Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.  Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.  Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu EMMAN s.r.o., Polianka 198, 907 01  Myjava alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info@delicias.sk.


J. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetovej predajne spoločnosti  EMMAN  s.r.o. sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).
2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
3.Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú predajňu spoločnosti  EMMAN s.r.o. zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.
4. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (GEIS).

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 2 a 3 je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@delicias.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

7. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na  spracúvanie

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
8.Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.


K. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu a prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3.Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar. reklamačný list.

 

L. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

1. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

2. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

3. Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies touto webouvou stránkou sa môžete dočítať tu.


M. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2017.

 

V Myjave, 1.10.2017

Miroslav Boor

konateľ spoločnosti

EMMAN s.r.o.